J A V N I O G L A S o prodaji i zakupu neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja- licitacije

14.3.2019

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje i zakupnine zakupa putem ovog javnog oglasa.
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.


Uvjeti prodaje ostalog građevnog zemljišta provesti će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija,općina i gradova (“Službene novine Federacije BiH“, br. 17/14) i odredbama Odluka Općinskog vijeća općine Tomislavgrad o načinu i uvjetima prodaje i zakupa neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu Općine Tomislavgrad, br.01-02-1520/18 od 12.11.2018.godine, br.01-02-1038/18 od 26.07.2018.godine, br:01-02-1038/18 od 26.07.2018.g., br:01-02–607/19 od 27.02.2019.g.


Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Večernjem
listu na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i na www. tomislavgrad. gov. ba.

Provođenje Javnog oglasa i odabir najpovoljnijih ponuda izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad dana 04.04. 2019.godine, ( četvrtak) s početkom u 9 sati u vijećnici Općine Tomislavgrad.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje punomoć za zastupanje podnositelja prijave za postupak ( punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.)

Sve informacije u svezi s predmetnim natječajem mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, svakim radnim danom od 8,00 do 14.30 sati, putem telefona 034/356-415, 034/356-417.


[ Nazad ]