Javni oglas o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta K.O. Selište koje je u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije

19.4.2021

Predmet Javnog oglasa je prodaja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta K.O. Selište koje je u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje vikend naselja „ Skokina Draga I, „ Skokina Draga II”, Skokina Draga III” i Skokina Draga IV”

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Večernjem listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad, Večernjem listu i na www.tomislavgrad. gov.ba.

Prijave sa naprijed navedenim dokazima slati u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općina Tomislavgrad Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja s naznakom "Prijava na Javni oglas za prodaju neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta” s obaveznom naznakom lokacije zemljišta na koje se prijava odnosi (Skokina Dragi I, II, III ili IV), „NE OTVARATI“ ili se predaje prijemnom uredu Općine Tomislavgrad – Centar za pružanje usluga građanima, najkasnije do 05.05.2021. godine do 14,30 sati.

Ukoliko sudionik podnosi zahtjev za kupnju više parcela, za svaku podnosi posebnu prijavu u zatvorenoj omotnici.

Na poleđini omotnice obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu, adresu i kontakt telefon.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Sve informacije u svezi s javnim oglasom za prodaju neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja- licitacije mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko - pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad sobe broj 15, 16. i 17., svakim radnim danom od 8,00 do 14,30 sati, ili putem telefona 034/356-415, 034/356-417, 034/356-425.

Javni oglas nalazi se u privitku.


[ Nazad ]