administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Javni poziv za financiranje projekata nevladinih organizacija

23.5.2019

Općinski načelnik upućuje Javni poziv za financiranje projekata nevladinih organizacija sredstvima iz Proračuna Općine Tomislavgrad za 2019. godinu

1.Pravo prijave u okviru registrirane djelatnosti odnosno programskih ciljeva imaju:
-Udruge koje imaju sjedište na području općine Tomislavgrad;
-Fondacije koje imaju sjedište na području općine Tomislavgrad;
2.Uvjeti za korištenje sredstava iz Proračuna Općine Tomislavgrad:
a) Projekt je namjenjen građanima općine Tomislavgrad i provodi se na području općine
Tomislavgrad;
b) Projekt se mora odnositi na sljedeća područja djelovanja:
-Socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita;
-Obrazovanje i neformalno obrazovanje;
-Kultura;
-Šport;
-Ekologija;
-Izgradnja i razvoj lokalne zajednice;
-Civilno društvo;
-Potrebe i problemi mladih;
-Socijalizacija djece, mladih i odraslih osoba sa posebnim potrebama ili invaliditeta;
-Potpora mladima i djeci kroz natjecanja, vrednovanja i edukacije,;
-Angažiranost na pomoć invalidima i stradalnicima Domovinskog rata i civilnim žrtvama rata;
-Prava i problemi žena;
-Ublažavanje posljedica nezaposlenosti, socijalnoj zaštiti, zaštiti obitelji, nacionalnih i kulturnih
vrijednosti;
-Unapređenje kvalitete života, zaštita i unapređenje zdravlja i životne sredine
-Promocija volonterskog i humanitarnog rada usmjerenog na dobrobit zajednice
-Angažiranost i projekti za smanjenje iseljavanja, povećanja nataliteta i demografske obnove
općine Tomislavgrad.

3. Uz prijavu obavezno dostaviti slijedeću dokumentaciju:
- Rješenje o registraciji (ovjerena preslika),
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena preslika),
- Uvjerenje o registraciji pri Federalnom zavodu za statistiku (ovjerena preslika),
- Transakcijski račun (ovjerena preslika ugovora s bankom ili potvrda banke),
- Bilanca stanja i uspjeha za prethodnu godinu, ovjerenu kod nadležnog tijela,
Projekt treba sadržavati:
-Naziv projekta
-Naziv organizacije;
-Područje na koje se odnosi projekt i opis konkretnog problema koji se rješava
realizacijom projekta;
-Sažetak projekta;
-Organizacija (podaci o organizaciji, kontakt, adresa, telefon, faks, podaci o kontakt
osobi, računima udruge, dosadašnji projekti i način financiranja, opisati viđenje stanja u
području za koji se natječe i dr.);
-Pozadina problema;
-Ciljevi projekta (na koji način projekt doprinosi rješavanju problema);
-Detaljan opis projekta i plan ili kalendar aktivnosti (po mogućnosti navesti sve
projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije projekta);
-Vrednovanje vlastitog projekta;
-Dataljan proračun projekta;

-Ljudski potencijali (plaće);
-Oprema (ako je planirano);
-Aktivnosti;
-Drugo.

-Način praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika)
-Podaci o mjerodavnoj (odgovornoj) osobi za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt
telefon, adresa);
-Broj žiro računa.
4.Kriteriji za ocjenjivanje:
Opći kriteriji:
-Posjedovanje priznanja Općine o partnerstvu i suradnji;
-Organiziranost i razvijenost organizacije, udruge, fondacije;
-Mišljenje zajednice udruga (asocijacije, saveza) o udruzi i predloženom programu ili
projektu, ako je udruga član.

Posebni kriteriji:
-Projekt mora biti namjenjen građanima općine Tomislavgrad;
-Projekt mora biti dostavljen na vrijeme i u skladu s traženom dokumentacijom;
-Poštovanje procedura za pisanje projekata;
-Obuhvaća veći broj korisnika usluga s jednakom kvalitetom isporuke;
-Učinci na ciljnu skupinu (korisnici usluga) broj stručnih suradnika i volontera uključenih u
projekt;
-Poštovanje Kodeksa ponašanja za nevladin sektor Bosne i Hercegovine.
Napomena: Uputstvo za natjecanje, kriterije i prijavu projekata za financiranje sredstvima
Proračuna Općine Tomislavgrad možete pogledati na web stranici Općine ili ih osobno
preuzeti u Centru za usluge građana (šalter sali) Općine Tomislavgrad. Isti prijavitelj može
poslati samo jednu prijavu na natječaj.

Prijave sa dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 108,
80240 Tomislavgrad s naznakom:
„Prijava za Javni poziv za financiranje projekata nevladinih organizacija za 2019. god.
– NE OTVARAJ“
Rok prijave za podnošenje zahtjeva je 8 dana od dana objave natječaja.


OPĆINSKI NAČELNIK
mr. sc. Ivan Vukadin


[ Nazad ]

Download