administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

PONOVLJENI JAVNI OGLAS za prodaju vozila podnošenjem pisanih ponuda

7.6.2019

Temeljem Odluke o prodaji vozila, broj: 02-14-1065/19 od 15.05.2019. godine, Općinski načelnik objavljuje :
PONOVLJENI JAVNI OGLAS za prodaju vozila podnošenjem pisanih ponuda
Oglašava se prodaja motornog vozila u vlasništvu Općine Tomislavgrad:


- Marka : ŠKODA
- Model: SUPERB
- Reg. oznaka: 094-K-100,
- Godina proizvodnje: 2013,
- Broj šasije: TMBCF43T6E9029840
- Pogonsko gorivo: dizel
- Obujam motora: 1968 ccm
- Snaga motora: 125 kW
- Kilometraža: cca 246.000 km
- Pogon: na sve kotače
- Boja: metalik crna,
- Mjenjač: automatski.

Početna prodajna cijena vozila iznosi: 23.930,89 KM.
Prodaja će se izvršiti putem dostavljanja pisanih ponuda.

Pisane ponude trebaju sadržavati:
- za fizičku osobu: ime i prezime, ime jednog roditelja, broj osobne iskaznice ili putovnice, adresa i broj telefona,
- za pravnu osobu: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime i broj osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona,
- ponuđenu cijenu izraženu u KM,
- dokaz o uplati jamstvenog iznosa – primjerak uplatnice,
- dokaz da ponuđač nema neizmirenih obveza prema Općini Tomislavgrad - potvrda općinske Službe za financije, proračun i riznicu.

Ponude moraju biti potpisane od strane ponuditelja, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba mora biti i ovjerene pečatom pravne osobe.
Ponude se predaju u zatvorenoj koverti s naznakom : „PONUDA ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA“ -NE OTVARAJ!, poštom na adresu: Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 108, 80240 Tomislavgrad ili neposredno na protokolu Općine Tomislavgrad. Na drugoj strani kuverte ponuditelji trebaju upisati ime i prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja.

Ponude moraju biti zaprimljene do 12.06.2019. godine do 12,00 sati. Ponude koje pristignu nakon navedenog roka za zaprimanje ponuda, neće se uzeti u razmatranje i vratiti će se neotvorene ponuditelju.

Javno otvaranje ponuda održat će se 12.06.2019. godine u zgradi Općine Tomislavgrad, u uredu br. 42 s početkom u 12:05 sati. Otvaranju mogu nazočiti ponuditelji i druge zainteresirane osobe.
Prodaja je valjana i ukoliko je dostavljena samo jedna ponuda.

Jamčevina iznosi 10 % od početne prodajne cijene vozila, i uplaćuje se na Jedinstveni račun riznice Općine Tomislavgrad, broj računa: 3380002210604367 koji se vodi kod UniCredit banke, budžetska organizacija: 1101111, vrsta prihoda: 722449, s naznakom "uplata jamčevine za vozilo".
Vozilo se prodaje ponuditelju koji dostavi pisanu ponudu s najvišom ponuđenom najvišu cijenom.
Ukoliko dvije ili više ponuda imaju istu cijenu, vozilo se prodaje ponuditelju čija je ponuda ranije predana.
Ponude čija je visina manja od početne neće se uzimati u razmatranje.
O provedenom postupku prodaje sačinit će se zapisnik, kojeg potpisuju članovi Povjerenstva i nazočni ponuditelji.

S najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor, nakon što isti u roku od 5 dana od otvaranja ponuda, izvrši uplatu razlike do pune ponuđene cijene. Ukoliko isti ne izvrši uplatu u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od kupnje, a uplaćena jamčevina mu se neće vratiti. U tom slučaju vozilo će se ponuditi drugoplasiranom ponuditelju.
Vozilo se prodaje po principu ”viđeno – kupljeno” i naknadne reklamacije neće se uvažavati.
Sve troškove u svezi prijenosa vlasništva nad vozilom snosi kupac.

Kontakt osoba: Ilija Kovčo, tel. 034/356-453.


[ Nazad ]