Službena stranica općine Tomislavgrad

Radna tijela Općinskog vijeća

STALNA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA:

Povjerenstvo za statutarna pitanja, Poslovnik i propise:
 • utvrđuje nacrt i prijedlog Statuta i Poslovnika;
 • prati, razmatra i analizira donošenje Statuta i Poslovnika kao i potrebu njihove dalje razrade i dopune;
 • razmatra pitanja u vezi s usuglašavanjem Statuta s ustavom i zakonom;
 • predlaže Općinskom vijeću pokretanja postupka za promjenu Statuta i Poslovnika;
 • razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti s ustavom, zakonom i Statutom;
 • razmatra inicijative za donošenje odluka i općih akata Općinskog vijeća;
 • daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedloge akata koje razmatra;
 • razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka ili drugih akata Općinskog vijeća i utvrđuje prijedloge teksta autentičnog tumačenja;
 • razmatra opća akta organizacija i zajednica koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost Općinskom vijeću i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću;
 • utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih propisa Općinskog vijeća;
 • razmatra i druga pitanja koja se odnose na Statut, Poslovnik i druge akta Općinskog vijeća.

Povjerenstvo za statutarna pitanja, Poslovnik i propise broji 5 (pet) članova.

 1. Milica Skočibušić,  predsjednik, HNP,
 2. Ibrahim Kapetanović, zamjenik predsjednika, vanjski član, SDA
 3. Luka Krstanović, član, HNP,
 4. Ante Ćurčić, član, samostalni vijećnik,
 5. Marija Ćavar, član HDZ BiH,

Pristup sjednicama povjerenstva

 Povjerenstvo za Proračun , financije i ekonomska pitanja:
 • prati i razmatra tijek rada na izradi nacrta i prijedloga Proračuna Općine i izvješće o izvršenju Proračuna;
 • obavlja uvid u ostvarivanje prihoda i rashoda Općine, prati provođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i akata Općinskog vijeća u ovom području od strane mjerodavnih službi za upravu;
 • prati i razmatra pitanja korištenja proračunskih sredstava od strane korisnika tih sredstava;
 • predlaže Općinskom vijeću donošenje mjera za racionalnije i efikasnije korištenje proračunskih sredstava i ostvarivanje utvrđene politike u području prihoda i rashoda Općine;
 • obavlja i druge poslove iz ovog područja po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća;
 • utvrđuje prijedloge raspodjele proračunskih sredstava političkim strankama i samostalnim vijećnicima sukladno Zakonu

Povjerenstvo za Proračun, financije i ekonomska pitanja broji 5 (pet) članova.

 1. Tomislav Delać, predsjednik, samostalni vijećnik,
 2. Ivica Šarac, zamjenik predsjednika, vanjski član,  HNP,
 3. Matej Jurič, član, HNP,
 4. Ivan Baković, član,  HNP,
 5. Frano Brajko, član, HDZ BiH,

Pristup sjednicama povjerenstva

Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava, jednakopravnost spolova,  predstavke i pritužbe građana:
 • razmatra pitanja ostvarivanja i zaštite sloboda i prava građana, a posebno pitanja vezana za kršenje sloboda i prava od strane općinskih službi za upravu i institucija koje vrše javne ovlasti iz mjerodavnosti Općine;
 • ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda i predlaže mjere Općinskom vijeću u cilju njihove zaštite;
 • prati i izvješćuje Općinsko vijeće o stanju u oblasti ostvarivanja jednakopravnosti spolova u svim područjima života i rada u Općini i ukazuje na diskriminaciju na temelju razlika u spolu;
 • razmatra prijedloge građana, udruženja građana, institucija i organizacija o mjerama za unapređenje jednakopravnosti spolova i o tome podnosi izvješće Općinskom vijeću s prijedlozima radnji koje treba poduzeti;
 • razmatra predstavke i pritužbe koje se odnose na prava i dužnosti iz mjerodavnosti Općine koje građani ili pravne osobe upućuju ili neposredno podnose Općinskom vijeću i o tome obavještava podnositelja;
 • ispituje putem mjerodavnih službi za upravu utemeljenost, predstavki i pritužbi, predlaže mjerodavnim službama poduzimanje na zakonu utemeljenih mjera, te o tome obavještava podnositelja predstavki i pritužbi;
 • razmatra inicijative građana i organizacija za pokretanje odgovornosti nositelja javnih dužnosti i prema potrebi predlaže Općinskom vijeću ili drugim mjerodavnim tijelima pokretanje postupka za utvrđivanje njihove odgovornosti;
 • razmatra i druga pitanja iz domena zaštite ljudskih prava i sloboda, kao i mogućnosti poboljšanja rada općinskih službi za upravu i institucija koja vrše javne ovlasti iz mjerodavnosti Općine;
 • obavlja i druge poslove iz ovog područja po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća.

Povjerenstvo za zaštitu ljudskih, prava, jednakopravnost spolova, predstavke i pritužbe građana broji 5 (pet) članova.

 1. Ante Vukadin, predsjednik, HNP,
 2. Katarina Madunić, zamjenik predsjednika HNL,
 3. Matea Jurčević, vanjski  član, HNP,
 4. Josip Bagarić, član, HNP.
 5. Mirko Penjgušić, vanjski  član  HDZ BiH

Pristup sjednicama povjerenstva

Povjerenstvo za mjesne zajednice, suradnju s općinama i gradovima i nevladinim udrugama:
 • razmatra inicijative za utemeljenje mjesnih zajednica i cijeni njihovu opravdanost;
 • utvrđuje prijedlog odluke o utemeljenju mjesne zajednice,
 • utvrđuje prijedlog odluke o ne prihvaćanju inicijative za utemeljenje mjesne zajednice;
 • razmatra pitanja postupka utemeljenja mjesnih zajednica;
 • obavlja poslove nadzora nad radom tijela mjesnih zajednica i predlaže mjere za unapređenje njihovog rada;
 • predlaže mjere kojima potiče međusobnu suradnju, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa;
 • predlaže raspodjelu proračunskih sredstava mjesnim zajednicama;
 • razmatra prijedloge, primjedbe i inicijative upućene prema općinskim tijelima iz mjesnih zajednica te o istim izvješćuje Općinsko vijeće;
 • prati suradnju Općine s drugim općinama i gradovima, kao i lokalnim zajednicama drugih država i nevladinim udrugama i o tome obavještava Općinsko vijeće;
 • obavlja i druge poslove iz ovog područja po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća.

Povjerenstvo za mjesne zajednice , suradnju s općinama i gradovima i nevladinim udrugama broji 5 (pet) članova.

 1. Ivan Perić, predsjednik, HDZ BiH,
 2. Luka Krstanović, zamjenik predsjednika HNP,
 3. Ljuba Radoš, član, HNP,
 4. Ilija Papić, član, HDZ 1990,
 5. Ante Ćurčić, član, samostalni vijećnik,

Pristup sjednicama povjerenstva

Povjerenstvo za izbor,  imenovanja i administrativna pitanja:
 • predlaže izbor i imenovanja, odnosno razrješenja dužnosnika i drugih osoba koje bira, odnosno imenuje Općinsko vijeće, ako zakonom, Statutom, odlukom Općinskog vijeća ili ovim Poslovnikom nije drugačije utvrđeno;
 • surađuje s odgovarajućim tijelima drugih institucija i organizacija u Općini, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenja iz mjerodavnosti Općinskog vijeća;
 • predlaže odluku o naknadama za izvršene poslove vijećnicima i vanjskim članovima koji su članovi Povjerenstva i drugih radnih tijela;
 • predlaže koeficijente za plaće dužnosnika koje bira Općinsko vijeće, a koji dužnost obavljaju profesionalno u stalnom radnom odnosu;
 • rješava o pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika, predsjednika Općinskog vijeća, općinskog javnog pravobranitelja i tajnika Općinskog vijeća;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, općim aktima Općinskog vijeća i ovim Poslovnikom.

Povjerenstvo za izbor, imenovanja i administrativna pitanja broji 5 (pet) članova

 1. Luka Krstanović, predsjednik, HNP,
 2. Katarina Madunić, zamjenica predsjednika,HNL,
 3. Ante Kutleša, član,HNP ,
 4. Ljuba Radoš, član, HNP i
 5. Ivan Perić, član, HDZ BiH

Pristup sjednicama povjerenstva

Povjerenstvo za društveni nadzor:
 • prati i razmatra pitanja u svezi s provođenjem utvrđene politike, izvršavanjem zakona, propisa i drugih akata, raspolaganjem općinskom imovinom i sredstvima kao i načinom ostvarivanja prava i dužnosti javnih tijela, poduzeća, ustanova i institucija nad kojim Općina obavlja nadzor;
 • ukazuje na pojave neekonomičnog i neracionalnog upravljanja javnim sredstvima i na zlouporabe u njihovom korištenju na području Općine;
 • predlaže Općinskom vijeću donošenje mjera zaštite svih oblika vlasništva;
 • predlaže Općinskom vijeću donošenje mjera za suzbijanje društveno-štetnih pojava;
 • predlaže Općinskom vijeću donošenje mjera s ciljem osiguravanja javnosti i odgovornosti u radu javnih tijela, poduzeća, ustanova i institucija nad kojima Općina obavlja nadzor;
 • obavlja i druge poslove iz ovog područja po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća.

Povjerenstvo za društveni nadzor broji 5 (pet) članova.

 1. Ivan Letica, predsjednik HNP,
 2. Filip Kelava, zamjenik predsjednika, vanjski član, HDZ BiH,
 3. Ivica Kelava, član, HSP Pravaši,
 4. Josip Mioč, vanjski član, HNP,
 5. Ivana Jurič, član, HDZ 1990,
Povjerenstvo za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, kulturnog i prirodnog naslijeđa:
 • predlaže mjere zaštite, očuvanja i unapređenja tekovina kulturnog i prirodnog naslijeđa na području Općine;
 • razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje i provođenje politike zaštite prirodnog okoliša, uređenja građevinskog zemljišta, očuvanja i razvoja prirodnih i stvorenih vrijednosti čovjekove okoline, zaštita zraka, tla, vode, vodotoka, te pitanja prostornog uređenja sa stanovišta zaštite i unapređenja čovjekove okoline;
 • surađuje s općinskim službama za upravu u rješavanju pitanja iz svoga djelokruga;
 • surađuje s organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom okoliša, kulturnog i prirodnog naslijeđa;
 • obavlja i druge poslove iz ovog područja po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća;
 • razmatra uređenje prostora, donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova uključujući zoniranje, donošenje programa stambene i druge izgradnje, korištenje, upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem, djelatnostima i objektima komunalne infrastrukture;
 • sudjeluje u izradi odluka iz oblasti prostornog uređenja i građenja, korištenja, upravljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem.

Povjerenstvo za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, kulturnog i prirodnog naslijeđa broji 5 (pet) članova.

 1. Josip Tokić, predsjednik, samostalni vijećnik,
 2. Marija Kovačević, zamjenik, predsjednika, vanjski član, HNP,
 3. Ivan Baković, član, HNP,
 4. Ante Romić,  član, HNP
 5. Vladimir Gabrić, vanjski član, HDZ BiH,
 Povjerenstvo za odnose s vjerskim zajednicama:
 • prati provođenje zakona i drugih propisa koji se odnose na vjerske zajednice i daje Općinskom vijeću i drugim tijelima u Općini mišljenja i prijedloge o pojedinim pitanjima iz odnosa tijela vlasti i lokalne samouprave i vjerskih zajednica;
 • ostvaruje suradnju s institucijama vjerskih zajednica na području Općine;
 • obavlja i druge poslove iz ovog područja po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća.

Povjerenstvo za odnose s vjerskim zajednicama broji 5 (pet) članova.

 1. Anto Pašalić,  predsjednik HNL,
 2. Ante Vukadin, zamjenik predsjednika HNP,
 3. Ljuba Radoš, član, HNP,
 4. Ibrahim Kapetanović,  vanjski član, SDA,
 5. Bože Perković, vanjski član, HDZ BiH,
Povjerenstvo za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata:
 • prati i analizira stanje i probleme u zaštiti branitelja i ratnih vojnih invalida, zbrinjavanju i pomoći obiteljima poginulih branitelja te predlaže Općinskom vijeću mjere za njihovo rješavanje;
 • obavlja i druge poslove koji su zakonskim i drugim propisima u svezi braniteljske zaštite stavljeni u mjerodavnost Općine.

Povjerenstvo za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata broji 5 (pet) članova.

 1. Petar Radoš,  predsjednik, HDZ BiH,
 2. Ilija Bagarić, zamjenik predsjednika, vanjski član, HNP,
 3. Ante Kutleša, član, HNP
 4. Matija Ivančić, vanjski član, HNL,

Pristup sjednicama povjerenstva

Povjerenstvo za obrazovanje, kulturu,  šport i mlade:
 • prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Općinskom vijeću programe i mjere za djelovanje općinskih tijela i službi iz ovog područja;
 • radi na suzbijanju maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, te inicira pokretanje projekata i ostvarivanja aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima;
 • predlaže programe kreativnog angažiranja mladih u području kulture, edukacije, športskih i drugih aktivnosti;
 • ostvaruje suradnju s domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, bez obzira djeluju li ove organizacije na profesionalnom ili volonterskom temelju;
 • obavlja i druge poslove iz ovog područja po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća;
 • razmatra pitanja iz područja uspostave i razvoja infrastrukture javnih obrazovnih institucija na svim nivoima obrazovanja u mjerodavnosti općine i o tome daje mišljenje i prijedloge rješenja Općinskom vijeću;
 • razmatra pitanje politike financiranja institucija javnog obrazovanja na nivou općine i o tome podnosi prijedloge Općinskom vijeću;
 • razmatra i daje prijedloge rješenja Općinskom vijeću u području utemeljenja, razvoja i financiranja institucija kulture na nivou općine;
 • razmatra pitanja i daje prijedloge za razvoj i unapređenje javnih športskih objekata, te daje prijedlog kriterija o raspodjeli sredstava športskim društvima;
 • daje prijedloge za unapređenje sudjelovanja mladih u javnom životu;
 • ostvaruje suradnju s organizacijama mladih radi unapređenja položaja mladih i sudjelovanja u javnom životu i o tome podnosi izvješće i daje prijedloge akcija Općinskom vijeću.

Povjerenstvo za obrazovanje, kulturu, šport i mlade broji 7 (sedam) članova.

 1. Ivan Baković, predsjednik, HNP,
 2. Josip Tokić, zamjenik predsjednika, samostalni vijećnik,
 3. Marija Ćavar, član, HDZ BiH,
 4. Ante Jurčević, vanjski član, HNP,
 5. Ivan Stanić, vanjski član, HSP Pravaši,
 6. Mate Radoš,  član, Vijeće mladih,
 7. Ilija- Snigo Zorić, član, Vijeće mladih,
Povjerenstvo za poslove iz stambenog djelokruga:
 • obavlja poslove koji se odnose na prava i dužnosti Općine kao vlasnika stanova i davatelja stana na korištenje u odnosu na stanove na kojima pravo raspolaganja ima Općina, koja proizlaze iz zakonskih i drugih propisa iz stambenog djelokruga, sukladno s posebnom odlukom Općinskog vijeća;
 • obavlja dodjelu stanova u vlasništvu općine i stanova na kojima pravo raspolaganja na korištenje ima općina, sukladno s posebnom Odlukom Općinskog vijeća;
 • obavlja i druge poslove iz ovog područja po odlukama i zaključcima Općinskog vijeća.

Povjerenstvo za poslove iz stambenog djelokruga broji 5 (pet) članova.

 1. Jerko Mioč, predsjednik, samostalni vijećnik,
 2. Ante Romić, zamjenik predsjednika, HNP,
 3. Josip Bagarić, član, HNP,
 4. Mijo Zrinušić, vanjski član, HDZ BiH,
Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku:
 • predlaže mjere kojima se osiguravaju uvjeti za upošljavanje na području općine Tomislavgrad;
 • prati rad ustanova zdravstvene zaštite i kvalitete usluga koje one pružaju i predlažu mjere za poboljšanje istih;
 • predlaže mjere radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba;
 • brine o potrebama i interesima umirovljenika i osoba starije životne dobi;
 • prati rad ustanova socijalne zaštite i kvalitete usluga koje one pružaju i predlaže mjere za poboljšanje istih.

Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku broji 5 pet) članova.

 1. Ante Kutleša, predsjednik HNP,
 2. Katarina Madunić, zamjenik predsjednika, HNL,
 3. Anto Tabak, vanjski član, HNP,
 4. Ante Romić, član, HNP,
 5. Marija Ćavar, član, HDZ BiH.

Pristup sjednicama povjerenstva

Comments are closed.

Skip to content