Službena stranica općine Tomislavgrad

Općinski načelnik

Načelnik općine

Ime i prezime: Ivan Buntić, mag.ing.agr/mag.oec.

Kontakt telefon: 034/356-400

E-mail: ivan.buntic@tomislavgrad.gov.ba

Politička stranka: Hrvatski nacionalni pomak

Tajnik tijela državne službe

Ime i prezime: Kristijan Petrović, dipl. iur.

Kontakt telefon: 034/356-401

E-mail: kristijan.petrović@tomislavgrad.gov.ba

Nadležnost općinskog načelnika

Općinski načelnik odgovoran je Općinskom, vijeću za obavljanje poslova iz nadležnosti samoupravnog djelokruga općine. Općinski načelnik nadležan je za:

– provođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa, delegiranih ili prenesenih nadležnosti općini od Županijske i federalne vlasti,
– osiguranje suradnje općinskih službenika sa ombudsmanima,
– staranje o organizaciji općinske uprave i njenom radu,
– rukovođenje radom općinskih službi i općinskih službenika,
– imenovanje i smjenjivanje općinskih službenika,
– konzultacije za izbor sudaca Općinskog suda, općinskih tužitelja i njihovih
zamjenika, te općinskih javnih pravobranitelja i sudaca porotnika općinskih sudova,
– pripremanje prijedloga koje razmatra Općinsko vijeće,
– vođenje brige o imovini općine,
– podnosi prijedlog izvješća Općinskom vijeću i javnosti o provođenju općinske politike i svojih aktivnosti,
– izvještava Županijsku skupštinu, odnosno županijska tijela o izvršavanju županijske
politike i županijskih zakona i drugih propisa, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kada izvršenje te politike i tih zakona povjereno općini,
– izvršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

Općinski načelnik odgovoran je Vladi Županije za zakonito i efikasno obavljanje poslova uprave, koji su u skladu sa Zakonom preneseni na općinu.
U obavljanju poslova uprave iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik je dužan da postupa u skladu sa općim ili pojedinačnim uputama Vlade Županije.

Općinski načelnik obvezan je, u skladu sa županijskim zakonom, izvještavati županijska tijela uprave i županijske upravne ustanove o izvršavanju županijske politike i županijskih zakona i drugih županijskih propisa i međunarodnih ugovora i na njihovo traženje dostavljati im potrebite podatke, spise i izvješća.

Comments are closed.

Skip to content