Službena stranica općine Tomislavgrad

Statut općine

Statut općine Tomislavgrad

Na temelju članka 57. stavak 1. Ustava Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosnake županije”, broj 3/96), članka 6. stavak 2. Zakona o osnovama lokalne samouprave (“Službene novine F BiH”, broj 6/95) i članka 48. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 4/98), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 26.01.1998. godine, donosi

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug općine, sudjelovanje građana u odlučivanju, ustrojstvo, ovlaštenja, način rada Općinskog vijeća i njegovih tijela, provođenje referenduma, osnivanje i rad mjesnih zajednica, ustrojstvo i rad javnih službi, imovina i financiranje općine, oblici suradnje Općinskog vijeća sa drugim jedinicama lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarenje prava i obveza općine.

Članak 2.


Općina je jedinica lokalne samouprave u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu u poslovima utvrđenim Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 3.


Naziv općine je: općina Tomislavgrad.
Sjedište općine je u Tomislavgradu, Ulica Mijata Tomića bb.
Općina ima svojstvo pravne osobe.

Članak 4.


Područje općine čine naselja: Baljci, Blažuj, Bogdašić, Borčani, Bukova Gora, Bukovica, ebara, Crvenice, Ćavarov Stan, Dobrići, Donji Brišnik, Eminovo Selo, Galečić, Gornja Prisika, Gornji Brišnik, Grabovica, Jošanica, Kazaginac, Kolo. Kongora, Korita, Kovači, Krnjin, Kuk, Letka, Lipa, Liskogvača, Lug, Mandino Selo, Mesihovina, Miljacka, Mijakovo Polje, Mrkodol, Mokronoge, Omerovići, Omolje, Oplećani, Pasič, Podgaj, Prisoje, Radoši, Rašćani, Rašeljke, Roško Polje, Renići, Rošnjače, Sarajlije, Seonica, Srđani, Stipanići, Šuica, Tomislavgrad, Vedašić, Vojkovići, Vranjače, Vrilo, Zaljuće, Zaljut i Zidine.
Tomislavgrad je naselje gradskog karaktera.

Članak5.


Posebnom odlukom Općinskog vijeća utvrdit će se granice općine Tomislavgrad.

Članak 6.


Općina Tomislavgrad ima grb.
Grb općine ima oblik štita i sastavljen je iz dva dijela. U gornjoj polovici nalazi se kraljevska kruna zlatno-žute boje na crvenoj podlozi, a na donjoj polovici grba nalazi se obris tomislavgradske bazilike crvene boje na bijeloj podlozi- Grb je optočen trakom zlatno-žute boje.

Članak 7.


Općina ima zastavu.
Zastava općine je pravokutnog oblika bijelo-crvene boje vodoravno poredane, gornja polovica zastave je bijela, a donja crvene boje.
U sredini zastave i sjecištu dijagonala nalazi se grb općine Tomislavgrad. Uporaba grba i zastave uređuje se posebnom odlukom.

Članak 8.


Dan općine Tomislavgrad je 08. srpnja.
Datum iz stavka 1. ovog članka je spomen na 08. srpnja 1924. godine kada je na Duvanjskom polju slavljena tisućita obljetnica hrvatskog kraljevstva i tisućita obljetnica krunidbe prvog hrvatskog kralja Tomislava.

Članak 9.


Općina ima pečat.
Pečat ima oblik kruga promjera 40 mm. i 20 mm.
U središtu pečata nalazi se povijesni hrvatski grb, a oko grba u koncentričnim krugovima je obvezatni tekst utvrđen posebnim propisom.

Članak 10.


Za naročita dostignuća u gospodarstvu, znanosti, kulturi i športu od značaja za općinu, Vijeće može dodijeliti javna priznanja fizičkim i pravnim osobama.
Javna priznanja dodjeljuju se pod uvjetom i na način propisan posebnom odlukom.

Članak 11.


Osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za općinu, Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom.
Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja općine.

Članak 12.


Općinsko vijeće će u skladu sa zakonom, ovlastima i mogućnostima, posebno skrbiti za sve branitelje i stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, ostvarivati i štititi njihova prava u suradnji sa svim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.
U okviru djelokruga skrbi o problemima iseljenika i njihovih obitelji, o održavanju kulturnih i drugih sveza s njima i njihovim organizacijama, te o upoznavanju s dostignućima o

materijalnoj i društvenoj izgradnji općine, kao i o pitanjima iseljenika i ostvarivanje uvjeta za njihov povratak u domovinu.

Članak 13.


Ostvarujući zajednički interes u unapređenju društveno-kulturnog razvitka, Općinsko vijeće uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u Županiji, Federaciji BiH i BiH i inozemstvu.
Kad postoji dugoročan i trajan interes za uspostavu suradnje i mogućnosti za njezin
razvitak može se sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave sklopiti akt o suradnji i
međusobnim odnosima.

Članak 14.


Općinsko vijeće može proglasiti pojedini grad prijateljskim gradom radi njegova udjela u ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa kojima se ostvaruje prijateljstvo i suradnja te potiče razvoj općine.

Članak 15.


U postupku pripremanja i donošenja zakona, odluka i drugih općih akata na razini Hercegbosanske županije i Federacije BiH, Općinsko vijeće daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

II – SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 16.


Općina, kao jedinica lokalne samouprave, je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu sa Ustavom i Zakonom Hercegbosanske županije, a podliježe nadzoru zakonitosti koji obavljaju nadležna tijela Županije.

Članak 17.


U okviru samoupravnog djelokruga u općini se prvenstveno:
poduzima sve potrebne mjere u cilju osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda građana,
stvaranju i razvijanju materijalnih i drugih uvjeta za život i rad i zadovoljavanje materijalnih i zajedničkih potreba, u skladu sa utvrđenom politikom i propisima Županije i Federacije, sprovodi utvrđenu obrazovnu politiku,
poduzima mjere u cilju unapređenja lokalnog poslovanja i humanitarnih aktivnosti, provodi utvrđenu stambenu politiku,
provodi propise Županijske vlasti o korištenju lokalnog zemljišta i prostornog planiranja, provodi socijalnu politiku i uspostavlja službe socijalne zaštite, izgrađuje i održava putove, vodovode i ostalu infrastrukturu lokalnog značaja, poduzima mjere za osiguranje higijene zdravlja, upravlja javnim dobrima u javnoj uporabi lokalnog značaja,
donosi propise o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno financiranje koje nije osigurala Vlada Županije ili Federalna vlast.

– donosi propise za izvršavanje općinskih nadležnosti,
– osigurava opće uvjete za snabdijevanje građana i vršenje uslužnih djelatnosti,
– osigurava javni red i mir.
Obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine može se u skladu sa zakonom povjeriti poduzećima, ustanovama i drugim pravnim osobama utemeljenim radi obavljanja javnih službi u općini.

Članak 18.


Ostvarujući zajedničke interese za šire područje općine i druge jedinice lokalne samouprave (općine, gradovi, Županija) međusobno surađuju radi unapređenja gospodarskog i socijalnog razvitka lokalnih zajednica.
Ciljevi, uvjeti i institucije suradnje, uzajamne obveze, prava i organizacijska pitanja, financijski odnosi i način rješavanja sporova utvrđuje se sporazumom zainteresiranih jedinica lokalne samouprave.
Prijedlog za poticanje suradnje može dati Općinsko vijeće, radno tijelo Vijeća i Općinski načelnik.
O pokrenutom prijedlogu iz prethodnog stavka ovog članka dužan je u roku od 30 dana raspravljati Općinski načelnik i zauzeti svoje stajalište.
0 zauzetom stajalištu Općinski načelnik upoznaje podnositelja prijedloga.
Ako Općinski načelnik prihvati prijedlog odredit će po potrebi i tijelo za pripremu prijedloga sporazuma.
O prijedlogu sporazuma iz stavka 2. ovog članka odlučuje Općinsko vijeće.

III – NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 19.


Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima iz samoupravnog djelokruga općine referendumom, mjesnim zborom građana i građanskom inicijativom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.


Referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine, o programu uređenja gradskog građevnog zemljišta (Regulacioni plan), o prijedlogu za financiranje objekta lokalne infrastrukture, o prijedlogu propisa i drugih općih akata kao i o drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća određen zakonom i ovim Statutom.
Referentan, na temelju zakona i Statuta općine raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine Općinskog vijeća, na prijedlog načelnika ili na prijedlog jedne četvrte ukupnog broja mjesnih zajednica na području općine.

Članak 21.


Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine i upisani su u birački spisak.

Članak 22.


Odluka donijeta na referendumu obvezna je za Općinsko vijeće i građane.

Postupak održavanja referenduma propisuje se ovim Statutom i u skladu sa zakonom. Na odluke donesene referendumom primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, o nadzoru i zaštiti lokalne samouprave.

Članak 23.


Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora građana mjesne zajednice o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Članak 24.


O svakom pitanju iz djelokruga Općinskog vijeće može se pokrenuti rasprava putem građanske inicijative.
O prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 20% birača upisanih u birački spisak općine i dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema građanske inicijative.
Pismena odluka se dostavlja nositelju građanske inicijative odmah po njenom donošenju.

Članak 25.


Općinski načelnik dužan je omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje prigovora i pritužbi na svoj rad i rad službi za upravu općine kao i na nepravilan odnos zaposlenih kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih prava.

IV – OPĆINSKA TIJELA

1. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 26.


Općinsko vijeće i Općinski načelnik su tijela vlasti u općini, koji svoju funkciju vrše u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 27.


Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i općine. Općinski načelnik je izvršno-upravno tijelo općine.

Članak 28.


Broj općinskih vijećnika utvrđuje se ovim Statutom u skladu sa Ustavom Županije, zavisno od broja stanovnika općine.

Članak 29.


Izbor općinskih vijećnika vrši se u skladu sa Ustavom, zakonom, ovim Statutom, na Slobodnim demokratskim izborima.
Mandat općinskih vijećnika je dvije godine, s tim da mandat prvih članova Općinskog Vijeća traje jednu godinu.
Prava i dužnosti općinskih vijećnika utvrđuju se ovim Statutom.

Članak 30.


Općinsko vijeće donosi propise i akte u okviru prava i dužnosti općine utvrđenih Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće zasjeda javno osim u izuzetnim slučajevima predviđenim Poslovnikom i vodi zapisnike o donesenim odlukama.

Članak 31.


Unutarnja organizacija i način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom. Poslovnik se donosi većinom glasova izabranih općinskih vijećnika.

Članak 32.


Općinsko vijeće bira između izabranih općinskih vijećnika predsjednika. Predsjednik zastupa Općinsko vijeće i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća svoju dužnost može obavljati profesionalno. Općinsko vijeće bira, na prijedlog izabranih općinskih vijećnika, tajnika Općinskog vijeća koji tu dužnost obavlja profesionalno.
Općinsko vijeće može obrazovati radno predsjedništvo Vijeća.

Članak 33.


Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova izabranih općinskih vijećnika.
Statut, Proračun i završni račun donose se dvotrećinskom većinom glasova izabranih općinskih vijećnika.
Poslovnikom se mogu odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje dvotrećinskom većinom glasova izabranih općinskih vijećnika.

Članak 34.


Općinski vijećnici za svoj rad u Općinskom vijeću imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljenu zaradu, u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća.

Članak 35.


Nositelj izvršne vlasti u okviru prava i dužnosti općine je Općinski načelnik.
Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova izabranih općinskih vijećnika, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa ovim Statutom.
Nespojive su funkcije Općinskog načelnika i općinskog vijećnika.

Članak 36.


U slučaju upražnjenja mjesta Općinskog načelnika, Općinsko vijeće u roku od 30 dana izabrat će novog načelnika.
Ako Općinski načelnik privremeno nije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost, predsjedavajući Općinskog vijeća vršit će funkciju Općinskog načelnika.
Općinski načelnik s dužnosti će biti smijenjen ako se za njegovu smjenu izjasni dvije trećine općinskih vijećnika.

2. OPĆINSKO VIJEĆE a)

Članak 37.


U okviru samoupravnog djelokruga Općinsko vijeće donosi:
– priprema i dvotrećinskom većinom glasova izabranih općinskih vijećnika usvaja
Statut općine,
– bira Općinskog načelnika,
– usvaja Općinski proračun i donosi propise o oporezivanju i na druge načine
osigurava potrebno financiranje koje nisu osigurali Županija i federalna vlast,
– donosi Poslovnik o svom radu,
– osniva javna poduzeća, javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje
gospodarstvenih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,
– raspisuje referendum,
– raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju općine,
– utvrđuje naziv naseljenih mjesta i dijelova naseljenih mjesta,
– odlučuje o izmjeni naziva ulica, trgova, mostova,
– donosi i druge propise u izvršavanju općinskih nadležnosti.

3.SASTAV I IZBOR OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 38.


Općinsko vijeće broji 30 vijećnika.

Članak 39.


Općinsko vijeće biraju demokratskim putem glasači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine.
Svaki glasač ima pravo glasovati za bilo koju registriranu stranku i biti biran za vijećnika.
Svaka stranka će dobiti broj vijećničkih mjesta razmjerno postotku osvojenih glasova.

Članak 40.


Vijećnici imaju pravo sudjelovati na sjednicama vijeća, podnositi prijedloge za donošenje općih akata i drugih akata i mjera, te postavljati pitanja iz samoupravnog djelokruga općine na sjednici vijeća neposredno ili pismenim putem predsjedniku vijeća.

Članak 41.


Vijećnik Općinskog vijeća ima pravo podnositi Vijeću prijedloge odluka i drugih akata te pokretati druga pitanja iz njegovog djelokruga.

Članak 42.


Vijećnik ima pravo:
– sudjelovati u pripremi Programa rada Općinskog vijeća,
– podnositi prijedlog za donošenje odluka i drugih akata iz djelokruga vijeća,
– podnositi prijedloge da se prijedlog za donošenje odluke iznese na javnu raspravu,
– postavljati vijećnička pitanja,
– predlagati provođenje akata iz djelokruga vijeća,
– podnositi prijedlog za izbor, imenovanje i razrješenje i druga vijećnička prava koja
su pobliže utvrđena Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 43.


Vijećnik ima pravo i dužnost:
– sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća,
– prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu Vijeća s tim da istovremeno može biti član
najviše dva stalna radna tijela.

Članak 44.


Vijećniku prestaje mandat prije isteka mandata na koji je izabran:
– smrću vijećnika,
– ako podnese ostavku,
– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost,

– ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci.
– ako prihvati izbor i imenovanje na neku od dužnosti koja je prema zakonu nespojiva
s dužnošću vijećnika.

Članak 45.


Unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća uređuje se u skladu sa zakonom. Poslovnikom i ovim Statutom.

4. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 46.


Općinsko vijeće ima predsjednika i dvojicu potpredsjednika.
Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko vijeće iz reda vijećnika, a na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje na način i po postupku određenom Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 47.


Predsjednik Vijeća predstavlja Vijeće, rukovodi njegovim radom i ima ovlast i obveze utvrđene zakonom, Poslovnikom i ovim Statutom.
Potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku., zamjenjuju ga u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, obnašaju i druge poslove koje im povjeri Vijeće ili predsjednik.

5. RADNA TIJELA

Članak 48.


Općinsko vijeće može osnivati savjete, komisije, odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz svog djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom odnosno posebnom odlukom Vijeća o osnivanju radnog tijela.
Predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova radnih tijela bira Vijeće na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja iz reda svojih članova, a ostali članovi mogu se birati iz reda stručnih osoba

b) OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 49.


Općinski načelnik odgovoran je Općinskom, vijeću za obavljanje poslova iz nadležnosti samoupravnog djelokruga općine. Općinski načelnik nadležan je za:
– provođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa, delegiranih ili
prenesenih nadležnosti općini od Županijske i federalne vlasti,
– osiguranje suradnje općinskih službenika sa ombudsmanima,
– staranje o organizaciji općinske uprave i njenom radu,
– rukovođenje radom općinskih službi i općinskih službenika,
– imenovanje i smjenjivanje općinskih službenika,
– konzultacije za izbor sudaca Općinskog suda, općinskih tužitelja i njihovih
zamjenika, te općinskih javnih pravobranitelja i sudaca porotnika općinskih sudova,
– pripremanje prijedloga koje razmatra Općinsko vijeće,
– vođenje brige o imovini općine,

– podnosi prijedlog izvješća Općinskom vijeću i javnosti o provođenju općinske
politike i svojih aktivnosti,
– izvještava Županijsku skupštinu, odnosno županijska tijela o izvršavanju županijske
politike i županijskih zakona i drugih propisa, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kada
izvršenje te politike i tih zakona povjereno općini,
– izvršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

Članak 50.


Općinskim tijelom uprave rukovodi Općinski načelnik.
U rukovođenju općinskim tijelima uprave Općinskom načelniku pomažu rukovodeći službenici.

Članak 51.


Rukovodeći službenici iz prethodnog članka su pomoćnici, tajnici i savjetnici.

Članak 52.


Pomoćnik Općinskog načelnika neposredno rukovodi određenom općinskom službom za upravu i vrši druge poslove iz određene oblasti iz koje mu odredi Općinski načelnik.
Tajnik Općinskog načelnika neposredno rukovodi složenijim poslovima u jednoj ili više oblasti rada ili s više organizacijskih jedinica i vrši druge poslove koje mu odredi općinski načelnik.
Savjetnik Općinskog načelnika vrši složenije poslove iz određene oblasti koji zahtijevaju posebnu stručnost i samostalnost u radu.

Članak 53.


Rukovodeće službenike, bez natječaja postavlja i smjenjuje Općinski načelnik. Rukovodeći službenici za. svoj rad odgovaraju Općinskom načelniku

Članak 54.


Unutarnju organizaciju općinskih službi za upravu utvrđuje Općinski načelnik.
Općinski načelnik sa službama za upravu obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine i poslove Županijske uprave koji su Županijskim zakonom preneseni na općinu u okviru jedinstvenog općinskog tijela uprave.
Općinski načelnik obvezan je organizirati službe za upravu za obavljanje prenesenih poslova Županijske uprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje županijska uprava.

Članak 55.


Općinski načelnik odgovoran je Vladi Županije za zakonito i efikasno obavljanje poslova uprave, koji su u skladu sa Zakonom preneseni na općinu.
U obavljanju poslova uprave iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik je dužan da postupa u skladu sa općim ili pojedinačnim uputama Vlade Županije.

Članak 56.


Općinski načelnik obvezan je, u skladu sa županijskim zakonom, izvještavati županijska tijela uprave i županijske upravne ustanove o izvršavanju županijske politike i županijskih zakona i drugih županijskih propisa i međunarodnih ugovora i na njihovo traženje dostavljati im potrebite podatke, spise i izvješća-

c) UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE

Članak 57.


U okviru općinskog tijela uprave vrstu i broj općinskih službi za upravu utvrđuje Općinsko vijeće, u zavisnosti od veličine općine, broja stanovnika, obima i značaja zadataka iz nadležnosti općine i poslova prenesenih od strane Županije ili Federacije, a u skladu sa zakonom i drugim propisima, na način da se osigura zakonito, racionalno i efikasno izvršenje funkcije uprave.
Za pojedine oblasti u pravilu se osnivaju slijedeći upravni odjeli:
1. Odjel gospodarstva,
2. Odjel financija,
3. Odjel graditeljstva i prostornog uređenja,
4. Odjel geodetskih i imovinsko-pravnih poslova,
5. Odjel društvenih djelatnosti i opće uprave,
6. Odjel obnove i razvitka.
Broj i ustrojstvo upravnih odjela iz stavka 1. ovog članka uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 58.


Na čelu upravnog odjela je pomoćnik, koga postavlja i smjenjuje Općinski načelnik. Pomoćnici odjela osobno su odgovorni Općinskom načelniku za svoje područje rada.

Članak 59.


Stručni, opći i tehnički poslovi za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika obnašaju se u posebnoj službi koja se osniva odlukom općine.

7. ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST OPĆINSKOG SUDA ZA PREKRŠAJE

Članak 60.


Općinski sud za prekršaje osniva Općinsko vijeće,
Dvije ili više općina mogu zajednički osnovati Općinski sud za prekršaje.
Aktom o osnivanju Općinskog suda za prekršaje utvrđuje se sjedište i područje Suda, kao i broj sudaca za prekršaje.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom utvrditi broj sudaca.
Broj sudaca, postupak, imenovanje sudaca, financiranje iz stavka 1. ovog članka određuje se Zakonom o prekršajima.

V – PROPISI I DRUGI AKTI OPĆINE

Članak 61.


Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi opće i pojedinačne akte.
Općim aktima Vijeće uređuje pitanja od bitnog značaja za područje općine. Opći akti su:
Statut,
– Odluke,
– Proračun općine,
-Završni račun općine,
– Poslovnik o radu i
– drugi akti.
Pojedinačnim aktima Općinsko vijeće rješava pojedinačna pitanja. Pojedinačni akti su:
– Preporuka,
-Naredba,
– Rješenje,
– Zaključak, te
– Rješenje i Zaključak kao upravni akti.
Način i postupak donošenja akata određuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Općinski propisi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”, a isti moraju biti u suglasnosti sa Ustavom i Zakonom.
Svi akti koje donosi Općinsko vijeće obvezno se objavljuju u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”.

VI – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 62.


Načelnik općine u izvršavanju propisa i općih akata iz samoupravnog djelokruga općine donosi pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba u prvom stupnju.
Pojedinačni akti su: Rješenje, Zaključak, Preporuka, Naredbe, Upustva i drugi akti.
Protiv upravnih akata Općinskog načelnika donesenih u prvom stupnju nije dopuštena žalba.

Članak 63.


Općinski načelnik u prenesenim poslovima Županijske uprave rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.
Protiv upravnih akata Općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka rješava nadležno Županijsko ministarstvo.

VII – NADZOR I ZAŠTITA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 64.


Nadzor nad radom tijela općine obavlja se na način i po postupku predvođenim Ustavom i Zakonom.

Članak 65.


Općinski načelnik je dužan u roku od osam dana od dana donošenja Statuta, odnosno općeg akta kojeg donosi Općinsko vijeće, isti dostaviti Župnu Hercegbosanske županije (u daljem tekstu: Županija).
Ako Župan ocjeni da Statut, odnosno opći akt iz prethodnog stavka je u suprotnosti sa Ustavom i zakonom obustavit će od izvršenja Statut općine – njegovu primjenu, odnosno opći

akt koji donosi Općinsko vijeće i pokrenut će postupak pred Ustavnim, sudom Federacije BiH za ocjenu ustavnosti.
Ako Župan ne pokrene postupak iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana obustave izvršenja prestaje obustava izvršenja Statuta, odnosno općeg akta koji donosi Općinsko vijeće.

Članak 66.


Skupština Županije može raspustiti Općinsko vijeće na prijedlog Vlade Županije: u slučaju:
– kad učestalo donosi opće akte suprotno Ustavu, zakonu i drugim propisima ili zbog
učestalih težih povreda zakona i drugih propisa,
– ako se u roku od 90 dana od dana konstituiranja Općinskog vijeća ne izabere
Općinski načelnik,
– u slučaju ne donošenja Statuta u roku propisanom Zakonom o lokalnoj samoupravi,
– ne donošenja Proračuna općine u roku određenom zakonom.

Članak 67.


Županijska skupština imenovat će povjerenika Županijske skupštine, kada je na temelju prethodnog članka raspušteno Općinsko vijeće.
Povjerenik Županijske skupštine obavlja dužnost do izbora novog Općinskog vijeća.

Članak 68.


Radi ostvarivanja Ustavom, Zakonom i ovim Statutom utvrđenih prava osigurava se zaštita prava, a naročito:
– pravo građana da putem referenduma i drugih oblika odlučivanja osobnim
izjašnjavanjem ili preko slobodno izabranih predstavnika odlučuje o poslovima lokalnog
značaja,
– pravo građana na samoorganiziranje,
– pravo građana da budu konzultirani o svim pitanjima kada se zakonom uređuju
pitanja kojima se reguliraju prava i obveze u općini,
– davanje mišljenja u slučaju kada Županija želi prenijeti pojedine poslove općini iz
okvira svoje nadležnosti.

VIII -JAVNOST RADA I ODGOVORNOST

Članak 69.


Rad Općinskog vijeća, načelnika i upravnih tijela općine je javan. Sjednice ili pojedini dio sjednice Vijeća može se održati bez nazočnosti javnosti, o čemu odlučuje Vijeće većinom glasova svih vijećnika.

Članak 70.


Javnost rada Vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela osigurava se:
– javnim održavanjem sjednica,
– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

– izdavanjem službenih publikacija,
– određivanjem konferencija Općinskog načelnika sa predstavnicima sredstava javnog
informiranja i osiguranjem drugih uvjeta upoznavanjem javnosti sa radom tijela uprave,
odnosno Općinskog načelnika,
– objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan ovim Statutom.

Članak 71.


Na zahtjev sredstava javnog informiranja upravna tijela obvezna su davati podatke
i pružati izvješća o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti koja su od neposrednog interesa za rad sredstava javnog informiranja.
Podatke i izvješće o radu tijela iz prethodnog stavka daje Općinski načelnik ili službenik koga ovlasti Općinski načelnik.
Općinski načelnik uskratit će davanje podataka ako podaci predstavljaju, državnu, službenu, vojnu ili poslovnu tajnu.


Članak 72.


Općinsko vijeće svojom odlukom uređuje koji se podaci iz rada i nadležnosti vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela ne mogu objaviti jer predstavljaju tajnu i određuje način njihovog čuvanja.

VIII – USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 73.


Radi pružanja usluga kojima se osiguravaju nezamjenjivi uvjeti života i rada građana, gospodarskih i drugih subjekata na području općine organiziraju se javne službe.

Članak 74.


Javne službe organiziraju se u području komunalnih djelatnosti,a kada je to zakonom predviđeno i u drugim područjima.
Javne službe utemeljuju se i organiziraju kao javna poduzeća, ako zakonom nije propisan drugi oblik organizacije.
Pojedine javne službe općina može organizirati utemeljenjem tih službi zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave, a radi ostvarenja zajedničkih interesa u tim djelatnostima.


Članak 75.


Odlukom Općinskog vijeća o utemeljenju i organiziranju pojedine javne službe podrobnije se uređuju uvjeti i način obavljanja, te vršenje nadzora nad tom javnom službom.

IX – MJESNA ZAJEDNICA

Članak 76.


Mjesna samouprava organizira se i provodi u Mjesnoj zajednici. Mjesna zajednica osiniva se za jedno naseljeno mjesto ili više međusobno povezanih manjih naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebnu razgraničenu cjelinu.

Članak 77.


Mjesnu zajednicu utemeljuje Općinsko vijeće.
Inicijativu za osnivanje Mjesne zajednice mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja, te druga tijela određena ovim Statuom.
Inicijativa za utemeljenje Mjesne zajednice i o promjeni njenog područja obvezno sadrži:
– razloge i područje za koje se obrazuje Mjesna zajednica,
-moguće izvore sredstava za zadovoljenje zajedničkih potreba u Mjesnoj zajednici,
– naziv Mjesne zajednice i njeno sjedište.

Članak 78.


Statutom ili odlukom općine može se Mjesnoj zajednici povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga općine koji su od neposrednog ili svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području Mjesne zajednice.
Sredstva za obavljanje poslova iz prethodnog stavka osiguravaju se u Proračunu općine.

Članak 79.


Statutom Mjesne zajednice, u skladu sa zakonom, uređuje se postupak utemeljenja, djelokrug, tijela i ovlaštenja, tijela Mjesne zajednice, način izbora i opoziv tijela Mjesne zajednice, uređivanje Programa rada Mjesne zajednice, osnove pravila Mjesne zajednice, način financiranja djelatnosti Mjesne zajednice, obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe Mjesne zajednice, kao i druga pitanja od značaja za ostvarenje prava i obveza Mjesne zajednice utvrđenih zakonom, Statutom općine i drugim općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 80.


Tijela Mjesne zajednice su:
– zbor građana,
– Savjet i druga tijela utvrđen Statutom općine.

Članak 81.


Sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa građana u Mjesnoj zajednici obrazuju se
od:
– sredstava građana koja oni udružuju putem samodoprinosa ili na drugi način,

– naknada za usluge i druge prihode koje svojim aktivnostima ostvaruje Mjesna
zajednica,
– prihodi koje općina ustupa Mjesnoj zajednici u skladu s planovima razvoja Mjesne
zajednice odnosno općine, te prihodi koji Mjesnoj zajednici pripadaju od prirodnih resursa
temeljem zemljopisnih karakteristika,
– pokloni i druga sredstva.

Članak 82.


Mjesna zajednica ima svojstvo pravne osobe u pogledu prava i obveza utvrđenih ovim Statutom i Zakonom.

Članak 83.


Mjesnu zajednicu u imovinsko-pravnim odnosima zastupa Općinsko ili Županijsko pravobraniteljstvo.

Članak 84.


Mjesna zajednica, kao pravna osoba, upisuje se u Registar mjesnih zajednica kojeg vodi nadležno općinsko tijelo uprave.

Članak 85.


Mjesna zajednica može utemeljiti zajedničku službu za obnašanje stručnih, administrativnih i drugih poslova.

X – FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

Članak 86.


Općina ima, u okviru gospodarske politike, svoje prihode kojima, u okviru samoupravnog djelokruga, slobodno raspolaže.
Općini pripadaju javni prihodi u skladu sa propisom Županije. Prihodi općine su naročito:
– prihod od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu općine,
– prihodi od poduzeća i drugih pravnih osoba u vlasništvu općine kao i prihodi od
koncesija koje odobrava općina,
– prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u vlasništvu općine,
– pokloni, nasljedstva i legati,
– općinski porezi i pristojbe čije se stope u granicama određenim Zakonom, uređuju
samostalno,
– pomoć i dotacije,
– naknada troškova iz Proračuna Županije za obavljanje županijske uprave koji su
preneseni općini,
– drugi prihodi utvrđeni zakonom.

Članak 87.


Radi zadovoljavanja potreba građana, sredstva se mogu prikupljati na temelju neposrednog izjašnjavanja građana u skladu sa zakonom, odnosno Statutom.

Članak 88.


Općina ima Proračun u kome se iskazuju prihodi i rashodi.
Proračun se izrađuje na način predviđen zakonom i donosi se za jednu kalendarsku godinu.
Po isteku godine za koju je Proračun donesen sastavlja se Završni račun i Izvješće o izvršenju Proračuna.
Ukoliko se godišnji Proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za Ikoju se donosi, vrši se privremeno financiranje i to najduže za period od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 89.


Općina samostalno raspolaže prihodima koji joj pripadaju i može se zaduživati i zaključivati ugovore o kreditu, o čemu odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 90.


Općina ima u vlasništvu nekretnine i pokretnine, prava i novac. Imovinom u vlasništvu općine upravlja Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće može posebnim propisom, prenijeti pravo vlasništva na drugu pravnu osobu u skladu sa zakonom.

XII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 91.


Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Privremeni statut donijet na sjednici Općinskog vijeća broj 01-12-1-117/97 od 18.prosinca 1997. godine.

Članak 92.


Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”.
Federacija BiH
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA PREDSJEDNIK
OPĆINA TOMISLAVGRAD OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINSKO VIJEĆE Ivan Topić
01-023-22/99
Tomislavgrad, 26.1 1999.godine

Izmjena i dopuna Statuta općine Tomislavgrad 1

Na temelju članka 43. Zakona o upravi («Narodne novine HBŽ»,broj 4/98) i članka 37.Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj:2/99) Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 15. 11.2000.godine, d o n o s i

O D L U K U
o dopuni Statuta općine Tomislavgrad

Članak  1.U članku 57.stavak 2.Statuta općine Tomislavgrad  («Službeni  glasnik  općine Tomislavgrad », broj 2/99), iza točke 6.dodaje se točka 7.koja glasi :»Odjel branitelja Domovinskog rata».

Članak 2.


Odjel branitelja Domovinskog rata obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđene Zakonom, koji se odnosi na reguliranje socijalno, statusnih pitanja, ratnih vojnih invalida ,obitelji poginulih branitelja, nezaposlenih branitelja, skrbi o zaštiti ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i o zaštiti obitelji poginulih nestalih i umrlih branitelja, kao i umrlih vojnih invalida.

Članak 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.


Broj :O 1-023-48/00
Tomislavgrad ,  15.11.2000.godine

PREDSJEDNIK OV
dr. Josip Perić, v.r.

Izmjena i dopuna Statuta općine Tomislavgrad 2

Na temelju članka 18. stavak 2. članka 22. Zakona o lokalnoj samoupravi («Narodne novine HBŽ», broj 4/98), članka 122. stavak 1. točka 2. Izbornog zakona BiH («Službeni glasnik BiH», broj 23/01), članka 10. stavak 4. Zakona o izravnom izboru Općinskog načelnika u F BiH («Službene novine F BiH», broj 20/04), članka 31. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH («Službene novine F BiH», broj 29/03), i članka 33. stavak 2. i članka 37. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana 27.05.  2005.godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Statuta općine Tomislavgrad
broj: 01-023-22/99 od 26. siječnja 1999.g.

Članak 1.

U Statutu općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99) u članku 29. stavak 2. riječi: «dvije godine», zamjenjuju se riječima: «četiri godine», dok se riječi iza zareza «s tim da mandat prvih članova Općinskog vijeća traje jednu godinu», brišu.

Članak 2.

U članku 32.stavak 4. se mijenja i glasi¨»Tajnik Općinskog vijeća ima status državnog službenika i na istog se primjenjuju odredbe Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH («Službeni list F BiH», broj 29/03)»
«Svoju dužnost tajnik obavlja profesionalno».

Članak 3.

U članku 35. mijenja se stavak 2 i glasi: «Općinskog načelnika izravno biraju birači registrirani za glasovanje u F BiH za općinu u kojoj se provodi izbor za načelnika.

Članak 4.

U članku 36. stavak 1 se briše.
Stavak 2. postaje stavak 1. i glasi:
«Općinskog načelnika u slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti, privremeno mijenja predsjednik Općinskog vijeća ili vijećnik, kojeg većinom glasova izabere Općinsko vijeće».
Stavak 3. postaje stavak 2. i glasi:
«Mandat Općinskog načelnika prestaje, ukoliko natpolovična većina građana, koji su glasovali, donese odluku o opozivu Općinskog načelnika, koja je obvezujuća za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika».

Članak 5.

U članku 37. stavak 1. u drugoj alineji riječi: «bira Općinskog načelnika», se brišu, a alineja 3 postaje alinejom 2.

Članak 6.

U članku 38. broj 30. zamjenjuje se brojem 25.

Članak 7.

U članku 43. stavak 1. alineja 2. u retku drugom, riječ «dva» zamjenjuje se riječju «tri».

Članak 8.

U članku 46. stavak 1. u prvom retku riječ: «dvojicu», zamjenjuje se riječju: «jednog».

Članak 9.

U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:
«Zamjenik predsjednika pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, zamjenjuje ga u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, obnaša i druge poslove, koje mu povjeri Vijeće ili predsjednik».

Članak 10.

U članku 48. stavak 3. u trećem retku iza riječi: «članova», dodaju se riječi: «uz prethodnu konsultaciju sa klubovima vijećnika».
Shodno tome, navedeni stavak sada glasi:
«Predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova radnih tijela, bira Vijeće na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje iz reda svojih članova, uz prethodnu konsultaciju sa klubovima vijećnika, a ostali članovi mogu se birati iz reda stručnih osoba».

Članak 11.

Članak 53. se mijenja i glasi: Rukovodeće službenike, kao i ostale državne službenike, Općinski načelnik postavlja uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije, s liste uspješnih kandidata, koji su prošli javni natječaj».

Članak 12.

U članku 57. stavak 1. u drugom retku, riječi: «za pravu», zamjenjuju se riječju «Odlukom».
Stavak 2. se briše.

Članak 13.

U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi: «Na čelu upravnog odjela je pomoćnik načelnika, koga postavlja Općinski načelnik nakon prethodno pribavljenog mišljenja od Agencije i s liste uspješnih kandidata, koji su prošli javni natječaj».

Članak 14.

U članku 59. u trećem retku, riječ»općine», zamjenjuje se riječju «Općinskog vijeća».

Članak 15

Članak 65. se briše, a članak 66. postaje člankom 65.

Članak 16.

U članku 66. stavak 1. u drugoj alineji riječi «ako se u roku od 90 dana od dana konstituiranja Općinskog vijeća, ne izabere općinski načelnik», se brišu, te alineja 3. postaje alinejom 2.


Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Broj: 01-02-52/05
Datum: 27.05. 2005.godine
Tomislavgrad

PREDSJEDNIK

Josip Petrović, dipl ing. građ

Comments are closed.

Skip to content