Službena stranica općine Tomislavgrad

Slobodni pristup informacijama

PRAVNI OKVIR  SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJA

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SLOBODNI PRISTUP INFORMACIJAMA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Službene novine FBiH, broj 32/01 i 48/11  Člankom 16. stavak 2. Zakona i člankom 7. Pravilnika određeni su kriteriji kojima se  propisuje  visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE PREMA ZAKONU O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA OPĆINE TOMISLAVGRAD

Iva Krajina

Telefon: +387 34 356-456

E-mail: iva.krajina@tomislavgrad.gov.ba

Comments are closed.

Skip to content