Službena stranica općine Tomislavgrad

Službe za upravu

Služba za gospodarstvo i inspekciju

Opis poslova službe:

 1. Izvršava i osigurava i izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena;
 2. Provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena; plansko-analitičke i statističke poslove u oblasti gospodarstva;
 3. Prati problematiku poduzeća i samostalnih poduzetnika;
 4. Neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovo provođenje;
 5. Osigurava ostvarivanje prava i izvršavanje obveza pravnih i fizičkih osoba;
 6. Poslove inspekcijskog nadzora u oblastima: poljoprivrede, vodoprivrede i ribolova, lova, trgovine, ugostiteljstva turizma, veterinarstva, sanitarne inspekcije, komunalne inspekcije, urbanizma i građenja;
 7. Obavlja i druge poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Pomoćnik načelnika (šef službe)

Vinko Galir

Tel: 034/356-442

Fax: 034/356-444

E-mail adresa

vinko.galir@tomislavgrad.gov.ba

Služba za financije, proračun i riznicu

Opis poslova službe:

 1. Izvršava i osigurava i izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena; provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena.;
 2. Izrada Nacrta proračuna i Rebalansa proračuna; izrada završnog računa Proračuna;
 3. izrada izvješća o izvršenju Proračuna; izrada Odluke o izvršenju Proračuna; izrada Odluke o privremenom financiranju;
 4. Izrada Programa utroška van proračunskih sredstava;
 5. Izrada izvješća o izvršenju van proračunskih sredstava;
 6. Izrada Završnog računa za van proračunska sredstva;
 7. Obavljanje redovitih svakodnevnih poslova sa platnim prometom i poslovnim bankama; praćenje izvršenja gore navedenih odluka;
 8. vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove;
 9. obavlja i druge poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Pomoćnica Načelnika:
Božana Jurčević

Telefon i fax:
tel: 034/356-443
fax: 034/356-444

E-mail adresa:
bozana.jurcevic@tomislavgrad.gov.ba

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Opis poslova službe:

 1. Izvršava i osigurava i izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena;
 2. Provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena;
 3. Okviru svojih ovlaštenja vrši poslove iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnih poslova;
 4. Vrši normativno-pravne, upravno-pravne, stručno-operativne i plansko-analitičke poslove i zadatke iz naprijed navedenih oblasti;
 5. Okviru djelokruga rada također radi sve stručno-tehničke i upravne poslove iz oblasti upravljanja stambenim fondom i lokalnim i nekategoriziranim putovima;
 6. Obavlja i druge poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Pomoćnik načelnika (šef službe)

Daniel Skočibušić

Tel: 034/356-432

Fax: 034/356-444

E-mail adresa:

daniel.skocibusic@tomislavgrad.gov.ba

Služba za planiranje razvoja i investicije

Opis poslova službe:

 1. Izvršava i osigurava i izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena;
 2. Provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena; inicira i sudjeluje u izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu;
 3. Priprema raspisivanje natječaja; odgovara za zakonitost postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača; prati realiziranje investicije;
 4. Podnosi konačni obračun o završenoj investiciji;
 5. Vrši i druge poslove u oblasti za koju je utemeljena, kao i poslove koje joj u zadaću stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Pomoćnik načelnika (šef službe)

Nedžad Nuhić

Telefon i fax

tel: 034/356-462
fax: 034/356-444

E-mail adresa

nedzad.nuhic@tomislavgrad.gov.ba

Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Opis poslova službe:

 1. Izvršava i osigurava i izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena;
 2. Provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena;
 3. Obavlja poslove vezane za sveukupnu izmjeru zemljišta i ažuriranja promjena nastalih na zemljištu i objektima, te provođenje istih u katastarskom elaboratu;
 4. Vrši normativno-pravne poslove (izradu prijedloga odluka iz imovinsko-pravnih odnosa, donošenje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz imovinsko-pravnih odnosa;
 5. Obavlja sve poslove vezane za prava i primjenu prava na nekretninama kako onih u društvenom tako i u privatnom sektoru;
 6. Vođenje upravnog postupka i pripremanje rješenja u prvo stup anjskom postupku na temelju raznovrsnih dokaznih sredstava izvlaštenja, uzurpacija, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta, razgraničenja, arondacije, komasacije i drugih imovinsko-pravnih odnosa;
 7. Obavlja i druge poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Pomoćnik načelnika (šef službe)

Marija Kovačević

Telefon i fax

tel: 034/356-415

Fax: 034/356-444

E-mail adresa

marija.kovacevic@tomislavgrad.gov.ba

Služba za društvene djelatnosti i opću upravu

Opis poslova službe:

 1. Izvršava i osigurava i izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena;
 2. Provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena;
 3. Obavlja poslove i zadaće koje se odnose na oblast društvenih djelatnosti. Obavlja studijsko-analitičke, normativno-pravne, upravno-pravne, stručno-operativne poslove i zadaće, kao i plansko-analitičke i razvojne aspekte organizacije društvenih djelatnosti;
 4. Izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih poslova i općih akata u oblasti odgoja, kulture, tjelesne kulture, zdravstvene zaštite, poslove društvenog nadzora u oblasti društvenih djelatnosti;
 5. Obavlja poslove evidencije građanskih stanja po mjesnim uredima, poslove kartoteke i arhive, ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa, te vodi biračke spiskove;
 6. Obavlja i druge poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Pomoćnik načelnika (šef službe)

Ante Bokanović

Tel:034/356-414

Fax:034/356-444

E-mail adresa

ante.bokanovic@tomislavgrad.gov.ba

Služba za pitanja branitelja i zajedničke poslove

Opis poslova službe:

 1. Izvršava i osigurava i izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena;
 2. provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena;
 3. okviru svojih ovlaštenja obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na reguliranje: socijalno-statusnih pitanja ratnih vojnih invalida, obitelji poginulih branitelja, nezaposlenih branitelja, skrbi o zaštiti ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, o zaštiti obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, kao i umrlih vojnih invalida, u okviru djelokruga rada vrši upravno-pravne, normativno-pravne, stručno-operativne i plansko-analitičke poslove i zadatke iz gore navedenih oblasti;
 4. obavlja i druge poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Pomoćnik načelnika (šef službe)

Ivica Šarac

Tel:034/356-402

Fax: 034/356-444

E-mail adresa

ivica.sarac@tomislavgrad.gov.ba

Služba za civilnu zaštitu

Opis poslova službe:

 1. Obavlja upravne,stručne i druge poslove zaštite i spašavanje
 2. Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine
 3. izrađuje procjenu ugroženosti općine
 4. Priprema program razvitka zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća
 5. Predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća
 6. Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite
 7. Organizira i koordinira provedbu mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i
 8. Organizira općinski operativni centar civilne zaštite i osigurava njegov rad
 9. Obavlja popunu ljudstvom stožera civilne zaštite,službi zaštite ispašavanja i postrojbi civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite, osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke
 10. Priprema propise iz područja zaštite i spašavanja iz ovlasti općin
 11. Vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, sukladno Zakonu i drugim propisima i općim aktima 

   Kontakt informacije

Općinska služba CZ telefon 034 356 461 i (faks) 034 356 449 i operativni centar CZ 121

> informacije o procedurama ostvarivanja određenih prava i akata za čije izdavanje je zadužena Općinska služba CZ-e

– Potvrda o stažu provedenom u civilnoj zaštiti za vrijeme rata (1992-1995.godina)

Potrebna dokumentacija:

– zahtjev koji se podnosi na protokolu Općine

Za sve dodatne informacije možete se obratiti osobno u prostorije Službe civilne zaštite ili telefon 034/356 461 ( Ivan Perić – ured br. 1)

– Zahtjev za izlazak Općinske komisije za procjenu šteta u slučaju prirodnih i drugih nesreća

Zahtjev se podnosi na protokolu Općine.

– Zahtjev za razminiranje rizičnih lokacija

Potrebna dokumentacija

– zahtjev koji se podnosi na protokol Općine

– zemljišno – knjižni izvadak ne stariji od 6 mjeseci

– kopija katastarskog plana ne stariji od 6 mjeseci

kopija osobne iskaznice

Za sve potrebne informacije možete se obratiti u prostorije Službe civilne zaštite na telefon 356 461 (Ivan Perić – ured br. 1)

-Organizacija i prikupljanje NUS-a i MES-a od građana koja se mogu slučajno pronaći na području Općine Tomislavgradu

-poziv građana na telefone Službe civilne zaštite 121

Pomoćnik Načelnika: Ivan Perić

Tel: 034/356-461

E-mail:  ivan.peric@tomislavgrad.gov.ba  

Comments are closed.

Skip to content