Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI POZIV O PRODAJI NEIZGRAĐENOG OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

11. listopada 2022.

Javni poziv o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije

Predmet Javnog oglasa je prodaja ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje objekata stambenih, stambeno- poslovnih i objekta turističko rekreacijskog centra na građevinskim parcelama.

– k.č.br. 945/53 zv” Ledinovi doci” u naravi građevinska parcela površine 1643 m2 upisana u PL 370 u K.O. Korita kao posjed Općine Tomislavgrad 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu  odgovara parcela označena kao k.č. br. 945/53 zv” Potkraj, Ledeni Doci” u naravi građevinska parcela površine 1643 m2 upisana u zk. ul. br. 1153 u K.O. Korita kao vlasništvo Općine Tomislavgrad 1/1, u svrhu izgradnje stambenog objekta, po tržišnoj cijeni u iznosu od 12.289,64 KM, jamstveni iznos za predmetnu parcelu iznosi  1.229,00KM,

 – k.č.br. 4881/1 zv” Kraljevina” u naravi građevinska parcela površine 5664 m2 upisana u PL 67 u K.O Vinica kao posjed Općine Tomislavgrad 1/1,kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara parcela označena kao k.č. br. 4881/1 zv” Kraljevina” u naravi građevinska parcela  površine 5664 m2 upisana u zk. ul. br. 1 K.O. Vinica kao vlasništvo Općine Tomislavgrad 1/1,    u svrhu izgradnje turističko rekreacijskog centra, po tržišnoj cijeni u iznosu od 23.335,68 KM,  jamstveni iznos za predmetnu parcelu iznosi 2.333,60  KM,

– k.č. br. 1/25 zv” Strana” u naravi građevinska parcela  površine 1800 m2 upisana u PL 6 K.O. Seonica u posjedu Općine Tomislavgrad 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara parcela označena kao k.č. br. 52/119  zv” Turin Teg, Zulinovac, Široki Dolac, Gola Kosa, Debeli Vrat, Strana” u naravi građevinska parcela  površine 1800 m2  upisana u  zk.ul. br. 11 K.O. Seonica u svrhu izgradnje stambeno- poslovnog objekta, po tržišnoj cijeni u iznosu od 9.000,00 KM,  jamstveni iznos za predmetnu parcelu iznosi 1.000,00  KM,

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja ima svaki sudionik nadmetanja -licitacije koji  uplati jamstveni iznos za kupnju građevinskog zemljišta se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinske parcele za koju se prijavljuje navedene u toč. I. ovog javnog oglasa, s tim da jamstveni iznos ne može biti manji od 1.000,00 KM, niti viši od 50.000, 00 KM.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Večernjem listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i na www.tomislavgrad. gov.ba.

Prijave sa naprijed navedenim dokazima slati u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad,  Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja  s naznakom “Prijava na Javni oglas za prodaju  ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta” „NE OTVARATI“ ili se predaje u prijemnom uredu Općine Tomislavgrad (Centar za pružanje usluga građanima), najkasnije do 28.10.2022. godine do 14,30 sati. 

Postupak i odabir najpovoljnijih ponuda izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad dana 31.10.2022 godine, s početkom u 09,00 sati u vijećnici Općine Tomislavgrad.

Sve informacije u svezi s javnim oglasom mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad sobe broj 16. i 17., svakim radnim danom od 8,00 do 14,30 sati, ili putem telefona 034/356 – 417, 034/356 – 425.

Last modified: 11. listopada 2022.

Comments are closed.

Skip to content