Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINI TOMISLAVGRAD

05. rujna 2023.

Radna mjesta:

  1. Stručni suradnik za naplatu u Službi za financije, proračun i riznicu – 1 (jedan) izvršitelj
  2. Stručni suradnik za komunalnu naknadu u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove – 1 (jedan) izvršitelj
  3. Stručni suradnik za pravne i administrativne poslove u Odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina Službe za geodetske poslove, imovinsko- pravne poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršitelj

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10
Ul.Gabijela Jurkića br. 2.
80101 Livno

sa naznakom: „Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Tomislavgrad sa pozivom na broj: 14-30-8-75/23

Last modified: 05. rujna 2023.

Comments are closed.

Skip to content