Službena stranica općine Tomislavgrad

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog i ostalog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije

08. lipnja 2022.

Predmet Javnog oglasa je prodaja gradskog i ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambenih, stambeno – poslovnih, gospodarskih i vikend objekata na građevinskim parcelama

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja – licitacije imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na parcelama koje su predmet prodaje ovog javnog oglasa. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Jamstveni iznos za kupnju građevinskog zemljišta se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinske parcele za koju se prijavljuje navedene u toč. I. ovog javnog oglasa, s tim da jamstveni iznos ne može biti manji od 1.000,00 KM, niti viši od 50.000, 00 KM.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Večernjem listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i na www.tomislavgrad. gov.ba. Prijave sa naprijed navedenim dokazima slati u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja s naznakom “Prijava na Javni oglas za prodaju gradskog i ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta” „NE OTVARATI“ ili se predaje u prijemnom uredu Općine Tomislavgrad (Centar za pružanje usluga građanima), najkasnije do 24.06.2022. godine do 14,30 sati.

Postupak i odabir najpovoljnijih ponuda izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad dana 28.06.2022.godine ( utorak) s početkom u 09,00 sati u vijećnici Općine Tomislavgrad.

Sve informacije u svezi s javnim oglasom mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad sobe broj 16. i 17., svakim radnim danom od 8,00 do 14,30 sati, ili putem telefona 034/356 – 417, 034/356 – 425.

 

Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog i ostalog građevinskog zemljišta

Last modified: 10. lipnja 2022.

Comments are closed.

Skip to content