Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE STJECANJA PRVE NEKRETNINE MLADIH OBITELJI I SAMOHRANIH RODITELJA

18. siječnja 2024.

Predmet ovog Javnog poziva je subvencioniranje stjecanja prve nekretnine mladih obitelji i samohranih roditelja s područja općine Tomislavgrad.

Pravo na subvencioniranje stjecanja prve nekretnine imaju bračni parovi koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 35 godina, odnosno jedan od supružnika nije stariji od 35 godina, te samohrani roditelji bez obzira na dob, čija djeca u trenutku podnošenja prijave nisu starija od 18 godina, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 • da su  državljani Bosne i Hercegovine,
 • da  nemaju u vlasništvu drugi stan/kuću, osim stana/kuće koja je predmet ove subvencije,
 • da su u periodu od 1.1.2021. godine do dana objave ovog Javnog poziva kupili stan/kuću, odnosno ishodili građevinsku dozvolu i započeli izgradnju kuće,
 • da imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad i da jedan od supružnika živi na području općine Tomislavgrad tijekom posljednje 3 godine do trenutka podnošenja prijave.,
 • da  nemaju neizmirenih obveza prema Općini Tomislavgrad.

Uz prijavu na javni poziv, koja se podnosi na obrascu danom u prilogu ovog Javnog poziva (prilog 1),  potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Izjavu oba supružnika, ovjerenu od strane nadležne općinske službe, u kojoj određuju zajedničkog podnositelja zahtjeva (prilog 2),
 • Izvod iz matične knjige rođenih za podnositelja zahtjeva, a ukoliko zahtjev podnosi samohrani roditelj, dostaviti i izvode iz matične knjige rođenih za djecu,
 • Uvjerenje o državljanstvu za podnositelja zahtjeva i njegovog supružnika,
 • Vjenčani list,
 • Potvrde o prebivalištu za oba supružnika, odnosno za samohranog roditelja,
 • Potvrdu Porezne uprave da je podnositelj zahtjeva ili njegov supružnik zaposlen na području Bosne i Hercegovine ili potvrdu županijskog Zavoda za zapošljavanje da se vodi kao nezaposlena osoba,
 • Uvjerenje nadležnog suda da podnositelj zahtjeva i njegov supružnik nisu vlasnici stana/kuće osim stana/kuće koja je predmet subvencije,
 • Uvjerenje Službe za financije, proračun i riznicu Općine Tomislavgrad da podnositelj zahtjeva i njegov supružnik nemaju neizmirenih obveza prema Općini Tomislavgrad,
 • Notarski obrađen ugovor o kupnji stana/kuće sklopljen u periodu od 1.1.2021. godine  zaključno s danom objave Javnog poziva i zemljišno-knjižni izvadak (u slučaju kupnje stana/kuće),
 • Važeću građevinsku dozvolu i dokumentaciju za izvršena ulaganja u izgradnju kuće (račune za plaćanje izvođačima radova ili za građevinski materijal i sl.), a koja nije starija od 1.1.2021. godine (u slučaju izgradnje kuće),
 • Potpisanu i od strane nadležne općinske službe ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva  da stambenu nekretninu koja je predmet subvencije neće otuđiti najmanje 10 godina, (prilog 4)
 • Potvrdu banke o transakcijskom računu podnositelja zahtjeva.

Prijave na javni poziv s potrebnom dokumentacijom predaju se osobno u prijemnom uredu Općine Tomislavgrad (Centar za usluge građana) ili se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenim kuvertama na adresu: Općina Tomislavgrad, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za subvencioniranje stjecanja prve nekretnine, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad, s naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV” – NE OTVARATI!

Na poleđini kuverte navesti ime, prezime i adresu podnositelja zahtjeva.

Prijave na javni poziv se predaju u roku od 30 dana od objave javnog poziva na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad.

Podnesene prijave razmotrit će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za subvencioniranje stjecanja prve nekretnine, koje imenuje općinski načelnik. Povjerenstvo može po potrebi izići na teren radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

Po završetku rada, Povjerenstvo će utvrditi prijedlog liste korisnika subvencije  Općinskom načelniku, koji donosi i objavljuje konačnu listu korisnika subvencije na koju podnositelji prijava mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od objave konačne liste na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine.

Podnositelji prijava kojima bude odobreno subvencioniranje potpisuju ugovore s Općinskim načelnikom u kojima će se urediti međusobna prava i obveze u pogledu subvencije.

Općina Tomislavgrad će sufinancirati stjecanje prve stambene nekretnine u iznosu od 100 KM/1m2 stambene površine, s tim da ukupan iznos po korisniku ne može biti veći od 7.500,00 KM.

U slučaju da ukupan zbroj subvencija po ovom javnom pozivu prijeđe iznos koji je predviđen Proračunom Općine Tomislavgrad za 2024. godinu, iznos subvencije će se razmjerno umanjiti svim korisnicima, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje i neotvorene se vraćaju podnositeljima.

Last modified: 18. siječnja 2024.

Comments are closed.

Skip to content