Službena stranica općine Tomislavgrad

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA J.P. VETERINARSKA STANICA D.O.O. TOMISLAVGRAD

16. rujna 2022.

Na temelju članka 257. stavak 1. točka f), a u svezi sa člankom 303. stavak 1. točka 1. Zakona o gospodarskim društvima ( „ Službene novine Federacije BiH”, br. ( 81115 i 75/21 ), članka 12. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (” Službene novine F BiH” broj: 8/05, 81/08 22/09 i 109/12) članka 21. stavak 4. Statuta J.P. VETERINARSKA STANICA d.o.o. Tomislavgrad i Odluke broj: 127/22 od 09.09.2022.god., Nadzorni odbor J.P. VETERINARSKA STANICA d.o.o. Tomislavgrad, na redovnoj sjednici održanoj dana 12.09.2022. god., raspisuje  Natječaj za izbor i imenovanje direktora J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad

Opis poslova:

Direktor zastupa i predstavlja Javno poduzeće, vodi poslovanje Javnog poduzeća, organizira i rukovodi procesom rada i poslovanjem Javnog poduzeća, izvršava odluke skupštine stara se o vođenju poslovnih knjiga i financijskih izvješća, zasniva radni odnos s uposlenicima i odlučuje o pravima uposlenih, te u vezi s time donositi potrebne odluke, provoditi Etički kodeks izrađuje i nadzire realiziranje planova poslovanja stara se o izradi provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu važećih zakona i propisa u postupku nabavki, priprema prijedloge o raspodjeli dobiti upošljava i otpušta uposlenike, sukladno postupcima utvrđenim u Poslovniku ili u poslovnicima, te važećim zakonima, obavlja i druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja sukladno Statutu i zakonu.

Natječaj će biti objavljen na službenoj web stranici općine Tomislavgrad, na oglasnoj ploči JP Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad, u službenim novinama F BiH i Večernjem listu, i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u Službenim novinama F BiH.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:

J.P. VETERINARSKA STANICA d.o.o. Tomislavgrad

Kralja Zvonimira bb, 80240 Tomislavgrad

Na omotnici naznačiti:

„Prijava na natječaj ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA J.P. VETERINARSKA STANICA d.o.o., Tomislavgrad „

-NE OTVARAJ-

Last modified: 16. rujna 2022.

Comments are closed.

Skip to content