Službena stranica općine Tomislavgrad

ODRŽANA DVADESET PRVA REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA TOMISLAVGRAD

11. listopada 2023.

Danas je u općinskoj vijećnici održana Dvadeset prva redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, a na dnevnom redu našlo se sedamnaest točaka.

Na samom početku održana je minuta šutnje za nedavno preminuloga vijećnika Antu Đikića.

Nakon usvajanja Zapisnika s Dvadesete redovite sjednice Općinskog vijeća, vijećnici su raspravljali i usvojili Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, Prijedloge odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (3 prijedloga), Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra, Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanih vila „Marinovac“ u K.O. Korita s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka na području općine Tomislavgrad, Prijedlog Programa razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Tomislavgrad za razdoblje od 2023. do 2030. godine, Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje i provođenje javnog natječaja za izbor članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju vjetroelektrane na prostoru općine Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane na području općine Tomislavgrad, Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Aneksa broj 1 Ugovora o međusobnoj suradnji.

Na vijećničkim klupama našao se i Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja „Kolakovo brdo“ u K.O. Grabovica te je Prijedlogom Odluke o provođenju javne rasprave za donošenje Odluke o usvajanju Plana parcelacije za Zonu urbanog širenja „Kolakovo brdo“ u K.O. Grabovica, utvrđeno da će se javna rasprava održati 20. studenog 2023. godine u 12 sati u zgradi Općine.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o subvenciji prijevoza studenata akademske 2023./24. godine koji imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad, a istim je predviđeno  da će se subvencija moći koristiti četiri puta tijekom navedene akademske godine, odnosno osam puta za kartu u jednom smjeru ili četiri puta za povratnu kartu.

Dvadeset prva redovita sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad završila je Aktualnim satom u kojemu su vijećnici postavljali pitanja, a načelnik odgovarao na ista.

Last modified: 11. listopada 2023.

Comments are closed.

Skip to content