Službena stranica općine Tomislavgrad

USVOJEN PRORAČUN OPĆINE TOMISLAVGRAD ZA 2024. GODINU

20. prosinca 2023.

Danas je u općinskoj vijećnici održana Godišnja sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, a na dnevnom redu našlo se dvanaest točaka.

Nakon usvajanja Zapisnika s Dvadeset treće redovite sjednice Općinskog vijeća, na vijećničkim klupama našao se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2023. godinu uz Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od  1.1. – 30.9.2023. godine te su nakon rasprave isti usvojeni.

Treća točka dnevnog reda o kojoj su vijećnici raspravljali bio je Prijedlog Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu, predložen i usvojen u iznosu od 21.740.442 KM.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 7.997.000 KM, od čega u prometnice 2.739.000 KM, vodosustav i kanalizaciju 2.440.000 KM, uređenje okoliša 150.000 KM i ostale namjenske izdatke 2.668.000 KM.

Kad je riječ o investicijama u prometnice  i u idućoj godini nastavit će se sanacija gradskih ulica i lokalnih cesta, rekonstrukcija ceste Bukovica – Roško Polje, rekonstrukcija i uređenje rasvjete u gradu, asfaltiranje cesta oko Buškog jezera.

 Planirana je i izgradnja kružnog toka na križanju Ulice kralja Zvonimira i Ulice Brigade kralja Tomislava kao i asfaltiranje ceste na Kolu te asfaltiranje lokalnih cesta od Mokronoga do Oplećana.

Nastavlja se izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcije vodovoda u Ulici A. Šimića i Uskoj ulici kao i izgradnja kanalizacije Potkolje te radovi na distribuciji Mesihovina.

Za izgradnju kanalizacije Bobara Proračunom su predviđena znatna sredstva u iznosu od 970. 000 KM.

Radovi na pročistaču otpadnih voda privode se kraju te je dosada odrađeno radova u vrijednosti 5.094.884 KM.

Bitno je istaknuti da su Proračunom Općine Tomislavgrad za 2024. godinu, između ostalih kapitalnih investicija i transfera, predviđena sredstva za izgradnju mrtvačnice na gradskom groblju “Karaula” u iznosu od 1.000.000 KM, a za istu je gotova sva projektna dokumentacija, izdana lokacijska za zgradu te ovih dana završena sječa drveća.

Kapitalni transferi u školstvo i kulturu su planirani u ukupnom iznosu od 696.500 KM, što je 20,77 % veći iznos u odnosu na 2023. godinu.

U odnosu na 2023. godinu uvećan je i iznos transfera za financiranje sporta kao i za školstvo i prijevoz učenika budući da su u Odluku o subvencioniranju troškova prijevoza uvršteni i učenici koji pohađaju predškolski i kombinirani program u JU Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “Nova Nada” Kovači, a koji nemaju organiziran prijevoz.

Od 2024. godine bit će povećan iznos studentskih stipendija te je u ovu svrhu osigurano 150.000 KM.

Općina će sufinancirati privatne vrtiće s 80.000 KM te i na taj način motivirati i podržati sve zainteresirane.

Također, predviđena su veća financijska sredstva za grantove i subvencije javnim ustanovama i poduzećima.

Kad je riječ o socijalnoj i zdravstvenoj skrbi,  planiran je iznos od 1.025.110 KM te Općina nastavlja brinuti o najosjetljivijim kategorijama stanovništva.

Za poticaje gospodarstvu predviđeno je 240.000 KM.

Nakon usvajanja Proračuna Općine Tomislavgrad za 2024. godinu, usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Tomislavgrad za 2024. godinu.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između Općine Tomislavgrad i  Željke (Ivana) Zorić iz Tomislavgrada  u K.O. Tomislavgrad, Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Općine Tomislavgrad te Prijedlog Odluke o visini naknade članovima tijela Turističke zajednice Općine Tomislavgrad.

Prijedlogom Rješenja o imenovanju predsjednice Turističke zajednice Općine Tomislavgrad na tu dužnost je imenovana Anamarija Papić iz Tomislavgrada.

Također, na sjednici je dana i prethodna suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Kulturno – informativni centar Tomislavgrad o imenovanju ravnateljice Danijele Papić.

Usvojen je i Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2024. godinu i Program profesionalnog usavršavanja vijećnika za 2024. godinu.

Vijećnici su podržali Prijedlog Zaključka o nedavanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju plutajuće fotonaponske elektrane na Buškom  jezeru  u svrhu proizvodnje električne energije na području općine Tomislavgrad

 Godišnja sjednica završena je aktualnim satom na kojem su vijećnici postavljali pitanja, a načelnik i općinske službe odgovarali na ista.

Last modified: 21. prosinca 2023.

Comments are closed.

Skip to content