Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU I POSJEDU OPĆINE TOMISLAVGRAD PUTEM  JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

18. prosinca 2023.

Predmet Javnog oglasa je prodaja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta, u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem  javnog  nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambenih  objekata

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Dnevnom listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad i na www. tomislavgrad. gov.ba.

Prijave sa naprijed navedenim dokazima slati u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad. Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja  sa naznakom “Prijava na Javni oglas o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta, u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije „NE OTVARATI“ ili se predaje prijemnom uredu Općine Tomislavgrad (- Centar za pružanje usluga građanima), najkasnije do 19.01.2024. godine do 14,30 sati.                              

Ukoliko  sudionik  javnog nadmetanja podnosi prijavu za kupnju više parcela, obvezno za svaku građevinsku parcelu podnosi posebnu prijavu u zatvorenoj omotnici.   

Na poleđini omotnice obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu podnositelja prijave, adresu, kontakt telefon i katastarski broj parcele za koju se podnosi prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Postupak i odabir najpovoljnijih ponuda izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad dana 23.01.2024. godine, (utorak) s početkom u 09,00 sati u vijećnici Općine Tomislavgrad.

Sve informacije u svezi s javnim oglasom mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad ured broj 15. i 16. svakim radnim danom od 8,00 do 14,30 sati,  ili putem telefona broj: 034/356 – 415 i  034/356 – 417.

Last modified: 18. prosinca 2023.

Comments are closed.

Skip to content