Službena stranica općine Tomislavgrad

JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINI TOMISLAVGRAD

05. lipnja 2023.

Radno mjesto: Pomoćnik Općinskog načelnika za pitanja branitelja i zajedničke poslove -1 ( jedan) izvršitelj, na mandat od 5 (pet) godina

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10 Ul.Gabijela Jurkića br. 2.
80101 Livno

sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Tomislavgrad sa pozivom na broj: 14-30-8-39/23

Last modified: 09. lipnja 2023.

Comments are closed.

Skip to content